Bogdanka chce poszerzać rejon działania. Składa wniosek o koncesję!

LW BOGDANKA S.A. złożyła do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się na Lubelszczyźnie złoża „K-6 i K-7”, w obrębie projektowanego obszaru górniczego „Cyców”. Graniczy ono bezpośrednio z obszarem „Puchaczów V”, eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.

Zasoby operatywne objęte Projektem Zagospodarowania Złoża w okresie obowiązywania koncesji, o którą wnioskuje Spółka, czyli do 2046 roku, szacowane są na 66 mln ton. W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60-70 mln ton. Zwiększenie zasobów o 66 mln ton oznaczałoby przedłużenie żywotności kopalni o ok. 9 lat. Pierwsza ściana na złożu „K-6 i K-7” może zostać uruchomiona w 2022 roku, przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku.

Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi obecnie eksploatację na obszarze podzielonym na trzy rejony. Główny znajduje się w Bogdance, a peryferyjne – w Nadrybiu i Stefanowie.

Skrajne ściany w Stefanowie znajdują się w odległości zaledwie 500-600 metrów od „K-6 i K-7”. Pozyskanie do eksploatacji tego obszaru oznaczałoby synergie przekładające się wprost na efektywność wydobycia Bogdanki. W opublikowanej w ubiegłym roku strategii potwierdziliśmy nasze zainteresowanie tym złożem jako potencjalnym dalszym obszarem eksploatacji, po uzyskaniu koncesji na złoże „Ostrów” – mówi Prezes Bogdanki, Artur Wasil.

Uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie w pierwszej fazie
66 mln ton, czyli połowy zasobów złoża, bo tyle węgla jesteśmy w stanie wybrać z koncesji „K-6 i K-7” w oparciu o istniejącą infrastrukturę. W dalszym etapie, po zakończeniu prac związanych z udostępnieniem pionowym złoża „Ostrów” , rozważymy budowę szybu – informuje Prezes.

Bogdanka otrzymała koncesję na złoże „Ostrów” w listopadzie 2017 roku. Jego eksploatacja również jest planowana dwuetapowo. W pierwszej fazie będzie prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku. W następnej kolejności, w latach 2025-30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej.

Pozyskiwanie nowych zasobów operatywnych i ich podwojenie w ramach obowiązującej do 2025 roku obecnej perspektywy strategicznej to jeden z priorytetów Bogdanki. Po uzyskaniu dostępu do złoża „Ostrów” zasoby spółki wzrosły o ok. 172 mln ton. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola „Bogdanka” o ok. 33 mln ton. W sumie firma zwiększy więc poziom zasobów w efekcie tylko tych dwóch projektów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie, oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (obecnie jest to ok. 25 lat), czyli do ok. 2067 roku. Uzyskanie koncesji wydobywczej na złoże „K6 i K7” wydłużyłoby pracę kopalni o kolejne 9 lat.

Przyznanie kolejnej koncesji Bogdance, jednemu ze strategicznych dostawców węgla na krajowym rynku a także jednej z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, byłoby korzystne z punktu widzenia interesu publicznego. Oznaczałoby dalsze przedłużenie żywotności kopalni, która prowadzi eksploatację przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, z poszanowaniem środowiska, zachowując dbałość o racjonalne wydobycie kopalin – powiedział Prezes Artur Wasil.

W skład dokumentacji koncesyjnej wchodzą m.in. informacje na temat sposobu zamierzonego wydobycia i stopnia wykorzystania zasobów, projekt zagospodarowania złoża wraz ze wskazaniem technologii eksploatacji (zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko) oraz decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (oparta o wykonany raport środowiskowy). Konieczne przy składaniu wniosku jest też przedłożenie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną oraz dokument potwierdzający prawo do korzystania z tej informacji (na podstawie umowy ze Skarbem Państwa). Dodatkowo w skład dokumentacji wchodzi informacja o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapewnienie prawidłowego wykonania prac objętych koncesją.

Kolejnym krokiem, po uzyskaniu koncesji wydobywczej, jest podpisanie z Ministerstwem Środowiska, umowy użytkowania górniczego.

Udostępnij ten wpis!