Spółdzielnia Batory szuka głównego księgowego!

…albo głównej księgowej. Informacja dla szukających pracy lub chcących zmienić zmienić dotychczasowego pracodawcę. Jeśli macie wykształcenie i doświadczenie w zarządzaniu finansami, to może być zdecydowanie dobra propozycja. Spółdzielnia mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej ogłosiła konkurs.
Szczegółowe wymagania znajdziecie poniżej.

Forma zatrudnienia:
Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Określenie stanowiska:
Kierownicze stanowisko. Stanowisko związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godz. stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością.

Zadania Głównego Księgowego:
– organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
– kontrola bieżąca i wstępna kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w powiązaniu z zatwierdzonym planem finansowym,
– prowadzenie rachunkowości Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– weryfikacja dokumentów księgowych oraz przetwarzanie ich według wewnętrznych procedur,
– analiza finansowa kondycji Spółdzielni,
– obliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji,
– monitorowanie rozrachunków z kontrahentami,
– zapewnienie dokładnych i terminowych rozliczeń miesięcznych,
– sporządzanie oraz przekazywanie wszystkich raportów oraz deklaracji podatkowych,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, banków, instytucji zewnętrznych,
– współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, Bank),
– znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office, Płatnik,
– nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych wewnętrznych i zewnętrznych.
– nadzór merytoryczny nad działem księgowości oraz kadr i płac.
– opracowywanie planów finansowych.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie : średnie lub wyższe (preferowane kierunkowe studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość),
2. doświadczenie minimum 6 letni staż pracy w tym:
4 lata na stanowisku Głównego Księgowego lub samodzielnym,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Nieposzlakowana opinia,
6. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz w zespole,
7. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
8. Znajomość obsługi systemów księgowo-kadrowych,
9. Posiadanie cech osobowości takich jak: dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, planowania, redagowania tekstów i ich prezentacji, interpretacji przepisów prawa, podejmowania decyzji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Oferujemy:
– Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
– Możliwość rozwoju zawodowego
– Przyjazną atmosferę w pracy
– Pakiet socjalny z ZFSS

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. Kserokopie świadectw ukończenia szkół, potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
3. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. Oświadczenie o stanie zdrowia, nieposzlakowanej opinii,
6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie. dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych”.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w zamkniętej kopercie z adnotacją:

“Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej,
ul. Kpt. Żabickiego 1 lub przesłać pocztą w terminie:
do dnia 11 października 2023 r. do godz.15 00 .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Udostępnij ten wpis!