Ministerstwo Infrastruktury odbija piłeczkę w sprawie rozbudowy DK82

Jak pewnie pamiętacie, w listopadzie br. poseł z Kutna Tomasz Rzymkowski (Kukiz’15) przesłał pismo z pytaniami o bezpieczeństwo i drogę łączącą Łęczną z Lublinem do ministra infrastruktury i budownictwa (LINK). Pojawiła się już odpowiedź, którą w całości publikuję poniżej:

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz

„zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy o drogach publicznych zarządcami dróg są: dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). W granicach miast na prawach powiatu, zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.

Tym samym informuję, że usprawnienie ruchu na niektórych wymienionych przez Pana odcinkach drogi krajowej nr 82 (Hajdów i wlot ulicy Turystycznej w ulicę Mełgiewską) należy do kompetencji Prezydenta Lublina. Za pozostałą część drogi krajowej nr 82, t.j. od granicy Lublina (okolice Wólki) odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na podstawie corocznego badania sieci drogowej w ramach Oceny Stanu Nawierzchni, GDDKiA ustala odcinki wymagające pilnej interwencji, a następnie w ramach dostępnych środków finansowych, dokonuje niezbędnych prac w celu poprawy standardu ich użytkowania oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok na odcinku drogi krajowej nr 82 pomiędzy Lublinem a Łęczną znalazły się następujące Programy Inwestycji:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubelskim na dk 82 w m. Łuszczów w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

W ramach zadania od km 13,900 do km 14,200 wybudowane zostaną 2 zatoki autobusowe z dojściami o dł. ok. 200 m.b. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i poprawi płynność ruchu. Realizacja i finansowanie w 2018 roku.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubelskim na dk 82 na odc. Łuszczów – Zofiówka w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Na odcinkach od km 19,550 do km 19,650, od km 19,640 do km 20,160, od km 15,100 do km 15,190 i od km 15,180 do km 15,350 zaplanowano budowę chodników z dojściami do zatok autobusowych (880 mb, korekta systemu odwodnienia, przejścia dla pieszych – 2 szt. znak aktywny D-6 – 2 szt. wraz z oświetleniem),

Na odcinku od km 12,700 do km 13,400 przebudowane będzie skrzyżowanie z droga powiatową nr 2000L (wykonanie lewoskrętu, zmiana organizacji ruchu z wykonaniem oznakowania aktywnego w osi drogi i barierami ochronnymi),

Na odcinku od km 12,700 do km 12,900 wybudowane będzie bezpieczne przejście dla pieszych w m. Łuszczów.

Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i poprawi płynność ruchu. Realizacja i finansowanie w 2018 roku.

Budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników poprzez wybudowanie nowego mostu dostosowanego do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A wg PN-85/S-10030. Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę mostu w km 23+485 o szerokości 12 m (w tym jezdnia 2×3,5 m, opaski bezpieczeństwa – 2×0,5 m, chodnik lewostronny o szer. 2 m, chodnik prawostronny o szerokości 2 m). Cały odcinek drogi krajowej objęty zadaniem to 200 m. Finansowanie w latach 2018 – 2022, roboty w latach 2020 – 2021.

Plany GDDKiA są cyklicznie aktualizowane na podstawie bieżących danych statystycznych oraz ciągłej oceny parametrów technicznych na utrzymywanych odcinkach sieci drogowej. Wszelkie działania dodatkowe na drogach krajowych mogą mieć wpływ na pozycję danego zadania w planie działań. Niezależnie od powyższych czynników, decydujący wpływ na liczbę zrealizowanych zadań na istniejącej sieci drogowej ma dostępność środków finansowych przeznaczanych na poprawę stanu istniejącej infrastruktury dróg krajowych. Zadania te finansowane są w całości ze środków krajowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad planuje również przygotowanie Programu mającego na celu dostosowanie odcinków dróg krajowych do parametrów pozwalających na poruszanie się po nich pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. W ramach Programu zakłada się duże zabiegi inwestycyjne polegające na przebudowie i rozbudowie dróg krajowych. Wśród odcinków planowanych wstępnie do realizacji w ramach tego Programu znajduje się również rozbudowa całego odcinka drogi krajowej nr 82 od Lublina do Łęcznej.

Mając na względzie aktualny stan finansów publicznych, Program dostosowania dróg krajowych do nacisku 11,5 tony/oś będzie przedsięwzięciem wieloletnim. Faktyczny termin realizacji poszczególnych zadań będzie uzależniony od wysokości środków przeznaczonych w ramach Budżetu Państwa na realizację wszystkich zadań nałożonych na zarządcę dróg krajowych – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Tym samym informuję, że nie jest brany pod uwagę wariant budowy drogi krajowej nr 82 na odcinku Lublin – Łęczna po nowym śladzie. Na odcinku od Lublina Tatary do Łuszczowa spośród 16941 pojazdów poruszających się tą drogą na dobę tylko 2322 pojazdy to były auta ciężarowe i autobusy (wg. Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015). Badanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku powinno dostarczyć dodatkowych informacji potrzebnych do podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie. Kwestia ewentualnej realizacji obejść wskazanych miejscowości może być rozważana dopiero w kolejnej perspektywie po 2020 roku.

Odnosząc się do kwestii realizacji priorytetowych inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK), należy zwrócić uwagę, że droga ekspresowa S19 stanowi element ważnego korytarza Via Carpatia łączącego wszystkie regiony Polski wschodniej a także strona polska chce, aby stanowił on jeden z istotnych osi rozwojowych całej wschodniej części Unii Europejskiej. Z tego względu w ramach inwestycji PBDK ujęto budowę całego przebiegu S19. Ponadto S19 łączy największe miasta w tej części kraju, czyli Białystok, Lublin i Rzeszów, a fragment pomiędzy Lublinem a Kraśnikiem stanowi również element bazowej sieci TEN-T (priorytetowej europejskiej sieci transportowej).

W kwestii Szlaku Staropolskiego, informuję, że Ministerstwo wsłuchuje się w propozycje kierunków rozwoju sieci drogowej, jednak już obecnie zidentyfikowane priorytety rozwojowe, znacząco przewyższają możliwości finansowe – obecnie realizowany PBDK z limitem finansowym 135 mld zł jest niewystarczający do realizacji wszystkich koniecznych inwestycji na sieci.

Z wyrazami szacunku,
Marek Chodkiewicz
Podsekretarz Stanu”

Nie wiem czy możecie sobie wyobrazić jeszcze bardziej dyplomatyczną odpowiedź, która w rzeczywistości nie jest odpowiedzią na żadne pytanie?
Mimo takiej informacji nie wyobrażam sobie aby Kosiarski spoczął na laurach i nie drążył tej sprawy. Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa DK82 jest w żywotnym interesie każdego włodarza, który „zawiaduje” miastem/gminą/powiatem przez który ta droga przebiega. Nie można umywać rąk, mówiąc, że ta sprawa jest poza kompetencjami burmistrza. Nie może być tak, że stanem drogi zajmuje się poseł z innego województwa przy biernej postawie naszych włodarzy. Za kilka miesięcy odpytam łęczyński ratusz, jakie kroki w tej sprawie podjął.

Udostępnij ten wpis!

Jedna myśl na “Ministerstwo Infrastruktury odbija piłeczkę w sprawie rozbudowy DK82

  1. Na pewno panowie – prawdziwy gospodarz, człowiek od wizerunku miasta, pan od pozyskiwania funduszy unijnych w UM, oni nie odpuszczą.
    To twardzi ludzie, jednymi drzwiami ich wyganiają, oni idą bocznym wejściem.
    Będą walczyć o tę drogę, jak o tę do Biskupic co Bartol opisywał, bo ona musi być zmodernizowana.
    😉

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.