Zmiany w statucie LW Bogdanka

Pod koniec ubiegłego tygodnia LW Bogdanka poinformowała, że Sąd zarejestrował zmiany w statucie spółki. Wprowadzono także możliwość warunkowego podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego spółki. Po lekturze nowych zapisów przyznam, że jest tam kilka ciekawych pozycji. Po zmianach, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata tej zaliczki wymaga jednak zgody Rady Nadzorczej.

W wyniku powyższej rejestracji warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.802.700 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące siedemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.360.540 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.

Całą treść wprowadzonych zmian możecie przeczytać na tej stronie (LINK).

Udostępnij ten wpis!