Bolesne odrywanie od koryta w starostwie. Informacja wojewody

W związku z tym, że często pytacie mnie o to jaki jest stan finansów starostwa oraz czy kwestia likwidacji szkół jest jedynym argumentem do wprowadzenia zarządu komisarycznego, poprosiłem biuro wojewody lubelskiego o krótką informację na ten temat. Poniżej zobaczycie jakie elementy wpłynęły na pojawienie się wniosku o komisarza w starostwie. Bo wniosek oczywiście się pojawił.

„W listopadzie 2017 roku do Wojewody Lubelskiego wpłynęły pisma od mieszkańców powiatu łęczyńskiego dotyczące sytuacji finansowej powiatu. Wyrażano w nich zaniepokojenie systematycznie pogarszającym się stanem finansów, który według autorów mógł grozić jego upadłością. W pismach wskazano na poważne problemy starostwa, które pogłębiają się od 2015 roku. Podkreślano, że:
– powiat zaciągał kolejne kredyty, pomimo wcześniejszej negatywnej rekomendacji Regionalnej Izby Obrachunkowej;
– powiat trwale nie realizuje swoich zadań publicznych zwłaszcza w obszarze oświaty i inwestycji;
– w dniach 21 stycznia – 18 marca 2016 r. RIO przeprowadziła kontrolę całokształtu działalności starostwa, wskutek której wniesiono szereg zastrzeżeń również w zakresie oświaty, pomocy społecznej i zarządzania nieruchomościami;
– powiat w 2016 roku zrealizował większość planów inwestycyjnych, natomiast w roku 2017 realizacja zaplanowanych inwestycji miała być niemożliwa.

W grudniu 2017 r. do Wojewody Lubelskiego wpłynęły pisma od mieszkańców powiatu łęczyńskiego, w których kwestionowano konstrukcję projektu budżetu powiatu na 2018 rok. Wśród zarzutów podnoszono:

– przeznaczenie do sprzedaży mienia o deklarowanej wartości 4,2 mln zł, które miało wcześniej być umieszczone w uchwałach budżetowych z zamiarem sprzedaży, a sprzedaży tej nie udało się zrealizować;
– zaplanowanie zawyżonych z tytułu zaplanowanych wpływów z podatku dochodowego;
– zaplanowanie zawyżonych wpływów z tytułu subwencji ogólnej;
– zaplanowanie wydatków na bieżące funkcjonowanie powiatu na kwotę o ok. 900 000 zł wyższą niż w roku 2017, co wobec złej sytuacji powiatu oceniono negatywnie;
– zaplanowanie inwestycji drogowych na kwotę ok. 5 mln zł, których realizacja miałaby być uzależniona od sprzedaży majątku;
– zaciąganie kolejnych kredytów konsolidacyjnych pomimo negatywnej opinii RIO co do takich decyzji.

Do przesłanych pism załączono jako podstawy formułowanych wniosków następujące dokumenty:
– sprawozdanie zarządu powiatu w Łęcznej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2015,
– sprawozdanie zarządu powiatu w Łęcznej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2015 wraz z uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi powiatu i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.,
– projekt uchwały Rady Powiatu w Łęcznej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjęty na sesji Rady Powiatu w dniu 21 listopada 2017 r.,
– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Łęcznej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym powiatu łęczyńskiego za 2016 r.,
– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji Zarządu Powiatu w Łęcznej o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.,
– wystąpienie pokontrolne RIO dot. kontroli przeprowadzonej w dniach 21 stycznia – 18 marca 2016 r.,
– wystąpienie pokontrolne RIO dot. kontroli przeprowadzonej w dniach 2-18 marca 2016 r.,
– wystąpienie pokontrolne RIO dot. kontroli przeprowadzonej w dniach 17-18 marca 2016 r.,
– wyciąg ze sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łęczyńskiego za 2016 r.,
– zestawienia z wykonania inwestycji powiatu łęczyńskiego w 2016 r. i w 2017 r.,
– projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej starostwa powiatowego w Łęcznej na rok 2018, objaśnienia do uchwały budżetowej na 2018 rok;
– materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2018 rok;
– dochody budżetu powiatu na 2018 rok; zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2018;
– wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2018 r.,
– zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w 2018 r.,
– wieloletnia prognoza finansowa.

Mieszkańcy w konkluzji przekazanych pism wnosili o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zarządu komisarycznego w powiecie łęczyńskim w związku z systematycznie pogarszającą się sytuacją finansową i niespełnianiem zadań publicznych.
Po zapoznaniu się z przesłaną przez mieszkańców dokumentacją, Wojewoda Lubelski poinformował o sformułowanych w niej zarzutach Starostę Łęczyńskiego i poprosił o ustosunkowanie się do nich. W odpowiedzi Starosta zanegował zarzuty i poinformował, że organy Powiatu wdrażają działania ograniczające wydatki budżetu Powiatu poprzez reorganizację jednostek oświatowych, zgodnie z sugestią RIO w Lublinie, co winno poprawić kondycję finansową Powiatu oraz stwierdził, że w jego ocenie to wystąpienie mieszkańców może być spowodowane spowodowane niepopularnością działań podjętych przez Zarząd i Radę Powiatu w zakresie reorganizacji jednostek oświatowych. (red. jak już dzisiaj wiemy, do reorganizacji nie dojdzie)
Następnie Wojewoda Lubelski przesłał dokumentację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu zapoznania się ze sprawą i oceny zasadności wniosku mieszkańców o rozważenie wprowadzenia zarządu komisarycznego (red. To ten dokument, o którym urzędniko-radny Kuczyński mówi publicznie, że go nie ma 🙂 ). W odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji polecił Wojewodzie przekazanie sprawy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu dokonania szczegółowej analizy sytuacji finansowej powiatu łęczyńskiego. W dniu 24 stycznia 2018 r. Wojewoda Lubelski przekazał dokumentację do RIO z prośbą o szczegółowe przeanalizowanie sytuacji finansowej w powiecie łęczyńskim i przekazanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.”

Finalną decyzję o powołaniu bądź nie powoływaniu komisarza podejmie premier (na chwilę obecną obie opcje wchodzą w grę). Nie mniej jednak, to co słyszycie w starostwie i urzędowych pseudo-mediach to popularny ostatnio kwik świń odrywanych od koryta.

Udostępnij ten wpis!
Both comments and pings are currently closed.

8 komentarzy do artykułu "Bolesne odrywanie od koryta w starostwie. Informacja wojewody"

 1. Pracownik pisze:

  Trzynastki sobie przelali w starostwie, a inne jednostki czekają kiedy łaskawie pieniądze się znajdą.

 2. Carrin pisze:

  Ale biuro pracy po wyborach będzie oblegane.
  Gdzie wy do roboty pójdziecie jak komisarz do Łęcznej zawita?

 3. axa pisze:

  Podłe jest to, że w tak trudnej sytuacji finansowej zatrudniali swoich, dzieci i żony działaczy ZSLu, całe rodziny opanowały struktury powiatowe, Czy któryś z radnych obecnej „opozycji” w ciągu tej kadencji podniósł temat zasadności zwiększającego się zatrudnienia??? Ciekawe co komisarz zrobi z zespołem radców prawnych? 🙂

 4. Pandzioch pisze:

  Czy wprowadzenie komisarza zabroni panu Cholewie podejmowania funkcji starosty w przyszlych latach?

 5. ABC pisze:

  „Z tego co wiem, nie jest prawdą że„ wniosek o powołanie zarządu komisarycznego w łęczyńskim starostwie już na biurku premiera”. To nieprawda!” – napisał wczoraj na leczna24.pl Grzegorz Kuczyński.

  Kłamstwo to chyba drugie imię tego człowieka. Kłamie w każdej możliwej sytuacji i w każdym medium w którym pisze.

WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes