Bolesne odrywanie od koryta w starostwie. Informacja wojewody

W związku z tym, że często pytacie mnie o to jaki jest stan finansów starostwa oraz czy kwestia likwidacji szkół jest jedynym argumentem do wprowadzenia zarządu komisarycznego, poprosiłem biuro wojewody lubelskiego o krótką informację na ten temat. Poniżej zobaczycie jakie elementy wpłynęły na pojawienie się wniosku o komisarza w starostwie. Bo wniosek oczywiście się pojawił.

„W listopadzie 2017 roku do Wojewody Lubelskiego wpłynęły pisma od mieszkańców powiatu łęczyńskiego dotyczące sytuacji finansowej powiatu. Wyrażano w nich zaniepokojenie systematycznie pogarszającym się stanem finansów, który według autorów mógł grozić jego upadłością. W pismach wskazano na poważne problemy starostwa, które pogłębiają się od 2015 roku. Podkreślano, że:
– powiat zaciągał kolejne kredyty, pomimo wcześniejszej negatywnej rekomendacji Regionalnej Izby Obrachunkowej;
– powiat trwale nie realizuje swoich zadań publicznych zwłaszcza w obszarze oświaty i inwestycji;
– w dniach 21 stycznia – 18 marca 2016 r. RIO przeprowadziła kontrolę całokształtu działalności starostwa, wskutek której wniesiono szereg zastrzeżeń również w zakresie oświaty, pomocy społecznej i zarządzania nieruchomościami;
– powiat w 2016 roku zrealizował większość planów inwestycyjnych, natomiast w roku 2017 realizacja zaplanowanych inwestycji miała być niemożliwa.

W grudniu 2017 r. do Wojewody Lubelskiego wpłynęły pisma od mieszkańców powiatu łęczyńskiego, w których kwestionowano konstrukcję projektu budżetu powiatu na 2018 rok. Wśród zarzutów podnoszono:

– przeznaczenie do sprzedaży mienia o deklarowanej wartości 4,2 mln zł, które miało wcześniej być umieszczone w uchwałach budżetowych z zamiarem sprzedaży, a sprzedaży tej nie udało się zrealizować;
– zaplanowanie zawyżonych z tytułu zaplanowanych wpływów z podatku dochodowego;
– zaplanowanie zawyżonych wpływów z tytułu subwencji ogólnej;
– zaplanowanie wydatków na bieżące funkcjonowanie powiatu na kwotę o ok. 900 000 zł wyższą niż w roku 2017, co wobec złej sytuacji powiatu oceniono negatywnie;
– zaplanowanie inwestycji drogowych na kwotę ok. 5 mln zł, których realizacja miałaby być uzależniona od sprzedaży majątku;
– zaciąganie kolejnych kredytów konsolidacyjnych pomimo negatywnej opinii RIO co do takich decyzji.

Do przesłanych pism załączono jako podstawy formułowanych wniosków następujące dokumenty:
– sprawozdanie zarządu powiatu w Łęcznej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2015,
– sprawozdanie zarządu powiatu w Łęcznej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2015 wraz z uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi powiatu i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.,
– projekt uchwały Rady Powiatu w Łęcznej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjęty na sesji Rady Powiatu w dniu 21 listopada 2017 r.,
– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Łęcznej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym powiatu łęczyńskiego za 2016 r.,
– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji Zarządu Powiatu w Łęcznej o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.,
– wystąpienie pokontrolne RIO dot. kontroli przeprowadzonej w dniach 21 stycznia – 18 marca 2016 r.,
– wystąpienie pokontrolne RIO dot. kontroli przeprowadzonej w dniach 2-18 marca 2016 r.,
– wystąpienie pokontrolne RIO dot. kontroli przeprowadzonej w dniach 17-18 marca 2016 r.,
– wyciąg ze sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łęczyńskiego za 2016 r.,
– zestawienia z wykonania inwestycji powiatu łęczyńskiego w 2016 r. i w 2017 r.,
– projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej starostwa powiatowego w Łęcznej na rok 2018, objaśnienia do uchwały budżetowej na 2018 rok;
– materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2018 rok;
– dochody budżetu powiatu na 2018 rok; zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2018;
– wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2018 r.,
– zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w 2018 r.,
– wieloletnia prognoza finansowa.

Mieszkańcy w konkluzji przekazanych pism wnosili o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zarządu komisarycznego w powiecie łęczyńskim w związku z systematycznie pogarszającą się sytuacją finansową i niespełnianiem zadań publicznych.
Po zapoznaniu się z przesłaną przez mieszkańców dokumentacją, Wojewoda Lubelski poinformował o sformułowanych w niej zarzutach Starostę Łęczyńskiego i poprosił o ustosunkowanie się do nich. W odpowiedzi Starosta zanegował zarzuty i poinformował, że organy Powiatu wdrażają działania ograniczające wydatki budżetu Powiatu poprzez reorganizację jednostek oświatowych, zgodnie z sugestią RIO w Lublinie, co winno poprawić kondycję finansową Powiatu oraz stwierdził, że w jego ocenie to wystąpienie mieszkańców może być spowodowane spowodowane niepopularnością działań podjętych przez Zarząd i Radę Powiatu w zakresie reorganizacji jednostek oświatowych. (red. jak już dzisiaj wiemy, do reorganizacji nie dojdzie)
Następnie Wojewoda Lubelski przesłał dokumentację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu zapoznania się ze sprawą i oceny zasadności wniosku mieszkańców o rozważenie wprowadzenia zarządu komisarycznego (red. To ten dokument, o którym urzędniko-radny Kuczyński mówi publicznie, że go nie ma 🙂 ). W odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji polecił Wojewodzie przekazanie sprawy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu dokonania szczegółowej analizy sytuacji finansowej powiatu łęczyńskiego. W dniu 24 stycznia 2018 r. Wojewoda Lubelski przekazał dokumentację do RIO z prośbą o szczegółowe przeanalizowanie sytuacji finansowej w powiecie łęczyńskim i przekazanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.”

Finalną decyzję o powołaniu bądź nie powoływaniu komisarza podejmie premier (na chwilę obecną obie opcje wchodzą w grę). Nie mniej jednak, to co słyszycie w starostwie i urzędowych pseudo-mediach to popularny ostatnio kwik świń odrywanych od koryta.

Udostępnij ten wpis!

8 przemyślenia na temat „Bolesne odrywanie od koryta w starostwie. Informacja wojewody

  1. Trzynastki sobie przelali w starostwie, a inne jednostki czekają kiedy łaskawie pieniądze się znajdą.

  2. Ale biuro pracy po wyborach będzie oblegane.
    Gdzie wy do roboty pójdziecie jak komisarz do Łęcznej zawita?

  3. Podłe jest to, że w tak trudnej sytuacji finansowej zatrudniali swoich, dzieci i żony działaczy ZSLu, całe rodziny opanowały struktury powiatowe, Czy któryś z radnych obecnej „opozycji” w ciągu tej kadencji podniósł temat zasadności zwiększającego się zatrudnienia??? Ciekawe co komisarz zrobi z zespołem radców prawnych? 🙂

    1. Nie, ponieważ komisarz jest jedynie do wyborów, ale kto wybierze pana Cholewę i jego wiernych PSLowców?

  4. „Z tego co wiem, nie jest prawdą że„ wniosek o powołanie zarządu komisarycznego w łęczyńskim starostwie już na biurku premiera”. To nieprawda!” – napisał wczoraj na leczna24.pl Grzegorz Kuczyński.

    Kłamstwo to chyba drugie imię tego człowieka. Kłamie w każdej możliwej sytuacji i w każdym medium w którym pisze.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.